KVKK Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun) hükümleri gereği kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilgi, kişisel veri olarak tanımlanmıştır. Özel nitelikli kişisel veri ise KVKK’da ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, dini, mezhebi veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler olarak tanımlanmaktadır.

Bu Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”), veri sorumlusu sıfatıyla Gökçe Türkoğlu  (“Şirket”) olarak kişisel verilerinize verdiğimiz önem doğrultusunda; müşterilerimizin, üyelerimizin, web sitesi ziyaretçilerimizin kişisel verilerinin KVKK ve ilgili ikincil mevzuata uygun bir biçimde toplanmasına, işlenmesine, aktarılmasına, korunmasına ve veri güvenliğinin sağlanmasına ilişkin olarak ilgili kişileri bilgilendirmek amacı ile hazırlanmıştır.

Kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliği konusunda azami hassasiyet gösterdiğimizi ve bu verilerin korunması için gerekli tüm teknik ve idari güvenlik önlemlerinin tarafımızca alındığını belirtmek isteriz.

Veri Sorumlusu

 

Faaliyet adresi “Arnavutköy Mahallesi Kireçhane Sok No:5 Beşiktaş/ İSTANBUL” olan Ag Film Yapım Aş  Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlar kapsamında işleyebilecek, mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere aktarabilecektir.

Kişisel verileriniz; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için ve işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak işlenir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

 

Kişisel verileriniz, KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun ve ticari faaliyetlerimize bağlı olarak, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketimizin internet sitesi, sosyal medya mecraları vasıtasıyla ve/veya Şirketimizi ve web sitemizi ziyaretiniz sırasında sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşlenme Amaçları

 

Şirketimiz Veri Sorumlusu sıfatı ile aşağıda yer verilen kişisel verilerinizi yine aşağıda belirtilen kapsamda, anılan hukuki sebep ve amaçlarla işleyebilecektir.

 • Kimlik Bilgisi (ad, soyad, TC kimlik)
 • İletişim Bilgisi (adres, cep telefonu, e-posta)
 • Alışveriş Bilgisi (alışveriş tarihi, zamanı, miktarı, içeriği, ödeme şekli, ödeme detayı, fatura bilgileri vs.)
 • Talep, öneri ve şikâyetleriniz çerçevesinde bizzat ilettiğiniz diğer kişisel verileriniz,
 • İnternet sitemizi kullanmanız halinde, çerezler vasıtasıyla edindiğimiz davranış ve dijital iz bilgileriniz,

Şirketimiz veri sorumlusu olarak KVKK’nın 5. ve 6. maddesi çerçevesinde ve faaliyetleri doğrultusunda; müşterilerinin/kullanıcılarının ihtiyaçları doğrultusunda talep ettikleri ürün ve hizmetlerin sunulması, siparişlerinizin belirtilen adreslere gönderilebilmesi, sözleşme kapsamında doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, ticari işlerin planlanması ve icrası, müşterilerinin/kullanıcılarının/üyelerinin faydalandığı hizmetlere ilişkin kayıtların tutulması, Şirketimiz bünyesinde yapılan kampanya, çekiliş ve duyuruların gerçekleştirilmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, Şirket olarak hizmetlerimizin sunulması yoluyla ticari faaliyetlerimizin gerçekleştirilmesi, bunun için gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, yürürlükteki mevzuat uyarınca fatura düzenlenmesi, Şirkete ait sosyal medya hesaplarında sunum, canlı yayın ve bunlarla sınırlı olmaksızın paylaşım ve yayın yapılması, ilgili mevzuat uyarınca ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması, ilgili mevzuat gereği saklanması gereken müşteri/kullanıcı verilerine ilişkin bilgilerin muhafaza edilmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetim süreçlerinin yönetilmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi, izin vermeniz halinde kişiye özel satış ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, pazarlama ve analiz çalışmalarının yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, iş ortakları ve tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetilmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması, müşteri memnuniyeti, talep ve şikayetlerinin takibi, hukuki iş ve işlemlerin yürütülmesi ve takibi, web sitesi ve/veya mobil uygulamaya ilişkin ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, Şirket yerleşkesinin güvenliğinin sağlanması,  yetkili kurum ve kuruluşlara ilgili mevzuattan doğan yükümlülüklere istinaden bilgi verilmesi ve ilgili kişilerin taleplerinin karşılanabilmesi amacıyla ve bunlarla sınırlı olmamak üzere Kanun’a uygun olarak bilumum araç ve kanallar aracılığı ile sözlü, yazılı veya elektronik ortamda gereken hallerde veri sahibinin onayı ve açık rızası dahilinde kişisel verileri kısmen veya tamamen elde edebilir, kaydedilebilir, saklayabilir, güncelleyebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, üçüncü kişilere aktarabilir veya işleyebilir.

Kişisel Verilerin Aktarılması

 

Şirketimiz, yukarıda belirtilen veri işleme amaçlarını gerçekleştirmek üzere ve yukarıda belirtilen amaçlar ile sınırlı olarak, söz konusu kişisel verileri KVKK’nın 8. maddesine uygun olarak güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla; yurt içinde bulunan; Şirketimizin iş ortakları, faaliyetleri gereği anlaşmalı olduğu kurumlar, Şirket tarafından hizmet/destek/danışmanlık alınan ya da iş birliği yapılan şirketler, kargo şirketleri ve diğer 3. kişi ya da kuruluşlar, Şirketin danışmanları, hissedarları ya da çözüm ortakları, tedarikçiler veya yükleniciler, yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ve bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili diğer resmi otoriteler ile paylaşabilecektir.

 

Şirketimiz, yukarıda belirtilen veri işleme amaçlarını gerçekleştirmek üzere ve belirtilen amaçlar ile sınırlı olarak, söz konusu kişisel verileri, KVKK’nın 9. maddesine uygun ve sınırlı olarak, sunucu, yazılım, bilişim teknolojileri, çerez kaydı vs konularında hizmet aldığımız çözüm ortaklarına ve destek/hizmet sağlayıcılara aktarabilecektir.

Şirket, kişisel verileri yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla, Türkiye içinde veya yurt dışında bulunan sunucularda veya diğer elektronik ortamlarda işleyip saklayabilir.

Kişisel Veri Sahiplerinin Hakları

 

Kişisel veri sahipleri, KVKK’nın 11. maddesi uyarınca aşağıda yer alan haklara sahiptir:

 • Şirketin kendilerine ilişkin kişisel verileri işleyip işlemediğini ve hangi kişisel verileri işlediğini öğrenme,
 • İşleme faaliyetinin amaçlarına ilişkin bilgi alma,
 • Şirket’in yurt içinde veya yurt dışında kişisel verileri aktardığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’a uygun olarak kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi talebi halinde; yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple veri sahibinin zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kanun Kapsamında Başvuru Yapabileceğiniz Veri Sorumlusu ve Başvuru Usulü

 

Kişisel Veri Sahibi olarak Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi,

Yazılı olarak kimliğinizi tevsik edici belgeler ile (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport gibi) şahsen başvuru yapmak sureti ile Şirketimize teslim edebilir veya  : thetableteller@gmail.com  e-posta adresine iletebilirsiniz.

Başvurularda;

 • Kişisel Veri Sahibinin adı, soyadı ve başvuru yazılı ise imzası,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
 • Talep konusu belirtilmeli, konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir.

Yazılı başvurularda, evrakın Şirketimize tebliğ edildiği tarih, başvuru tarihidir. Diğer yöntemlerle yapılan başvurularda; başvurunun Şirketimize ulaştığı tarih, başvuru tarihidir.

Şirketimize iletilen usulüne uygun talepler en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu taleplerin sonuçlandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından başvuru sahibinden Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret istenebilecektir.

 

Veri Sorumlusu          : Ag Film Yapım Aş

Vergi No                       : Beşiktaş VD /008 079 7510

Adres                            : Arnavutköy Mahallesi Kireçhane Sok No:5 Beşiktaş/ İSTANBUL

Telefon                         :  0533 241 29 37

E-Mail                           : thetableteller@gmail.com